Mercury to repozytorium wiedzy dla metadanych o obiektach wraz z definicjami kontrolek WWW umożliwiające generowanie formularzy WWW. Metadane to ustrukturalizowane informacje stosowane do opisu obiektów (spraw) - opisują logiczny i fizyczny związek pomiędzy częściami złożonego obiektu (zobacz Opisywanie obiektów cyfrowych, 21 października 2016 [dostęp 2020-07-01]. Mercury DB w swoich strukturach umożliwia również przechowywanie niezbędnych danych pozwalających na generowanie formularzy edycji oraz stron prezentacji składowanych obiektów. Metadane składowane są w relacyjnej bazie danych (SQL). Synonimem definicji metadanych spraw jest typ sprawy. Poniżej opis encji. 

TypeCase

Warstwy, w których użytyLogic
RodzajEncja
complexTypeTypeCase

Encja reprezentująca typ sprawy. Obiekt wykorzystywany w usługach warstwy logicznej. Poniżej przedstawiony jest diagram powiązań TypeCase z innymi encjami, które opisane są w niniejszym dokumencie.

Lista i znaczenie poszczególnych pól:

ParametrOpisTypWymaganyDozwolone wartości
idIdentyfikator typu, klucz głównyLongTak
typeNameNazwa typuStringTak
versionNumer wersji typuLongNie
descriptionOpis wersji typuStringNie
isEditableCzy typ jest modyfikowalny?. Typy dokumentów nie są modyfikowalne, ponieważ będą one synchronizowane z AE (Archiwum Elektronicznego, repozytorium dokumentów w standardzie CMIS). Typy spraw z kolei mogą podlegać zmianom wprowadzanym przez użytkownika.BooleanNieDomyślna wartość true
sourceOfObjectNazwy źródeł danych pochodzenia definicji typu.List<String>NieDane mogą być przekazywane za pośrednictwem obiektu kontekstu.
codeKod typu – prosta nazwa grupująca wszystkie wersje typuTypeCodeTak
isActiveCzy typ jest aktywny?BooleanNieDomyślna wartość true
kindIdentyfikator grupy typówTypeKindTak
typeParamsLista parametrów typuList<TypeParam>Tak
subTypesLista typów złożonych powiązanych z odpowiednimi parametramiSet<SubType>Nie
isLatestVersionCzy to jest aktualnie obowiązująca wersja danego typu.BooleanNie
fromDateWażność wersji typu – data od. Parametr wykorzystywany do zawężania wyników wyszukiwania (do zbioru spraw w typach występujących w danym okresie czasowym)CalendarNie
toDateWażność wersji typu – data do. Parametr wykorzystywany do zawężania wyników wyszukiwania (do zbioru spraw w typach występujących w danym okresie czasowym)CalendarNie
isDocumentTypeCzy dany typ jest typem dokumentu? W powiązaniu z Archiwum Elektronicznym Dokumentów CMIS informacja czy typ jest typem dokumentu.BooleanNie
checkStoreCounterLicznik zliczający liczbę dokumentów danego typu. Zliczanie za pośrednictwem wyzwalaczy w mechanizmach modyfikacji obiektów spraw.BooleanNie
accountNumberDomyślny kod konta księgowego przypisany do danego typu. Dana jest podstawą do generowania unikalnego numeru inwentaryzacyjnego.StringNie
sumControlSuma kontrolna wyliczana na podstawie nazw definicji wszystkich parametrów - jest jedną z podstaw do identyfikacji tych samych typów.StringNie

TypeParam

Warstwy, w których użytyLogic
RodzajEncja
complexTypeTypeParam

Obiekt reprezentujący parametr typu. Obiekt wykorzystywany w usługach warstwy logicznej. Poniżej przedstawiony jest diagram powiązań obiektu TypeParam z innymi encjami, które opisane są w niniejszym dokumencie.

Lista i znaczenie poszczególnych pól:

ParametrOpisTypWymaganyDozwolone wartości
idKlucz główny, identyfikatorTypeParamPKTak
paramDefinitionIdentyfikator parametruParamDefinitionTak
labelEtykieta pola występującego na formularzu WWWStringNie
tooltipPodpowiedź akcji użytkownika przywiązana do pola na formularzu WWWStringNie
updateableCzy pole można edytować/zmieniać za pomocą formularza WWWStringNieDomyślna wartość true
withEmptyOptionCzy pole formularza WWW może zawierać pustą opcję?BooleanNie
isRequiredCzy obowiązkowy (czy wymagane jest uzupełnienie wartości?)BooleanNieDomyślna wartość false
isSearchDataCzy dostępny w wyszukiwaniu?BooleanNieDomyślna wartość true
hasMultiValuesCzy możemy do pola wstawiać wiele wartości, nie zależnie od tego czy mamy do czynienia ze zwykłym polem typu prostego np. INTEGER czy też z multilistą.BooleanNieDomyślna wartość false
arg1Argument uniwersalny nr 1StringNie
arg2Argument uniwersalny nr 2StringNie
arg3Argument uniwersalny nr 3StringNie
arg4Argument uniwersalny nr 4StringNie
arg5Argument uniwersalny nr 5StringNie
xmlIdidentyfikator XML - pole dodawane do XML’a potrzebne do identyfikacji pól o tych samych nazwach, ale o innych label’ach (etykietach)StringTak
actionsLista akcji Javascript przypisanych do pola na formularzu WWW.Set<TypeParamAction>Nie

TypeParamPK

Warstwy, w których użytyLogic
RodzajEncja
complexTypeTypeParamPK

Klucz główny encji TypeParam (parametru typu) wiążący identyfikator typu oraz pozycję, na którym występuje dany parametr.

ParametrOpisTypWymaganyDozwolone wartości
typeIdentyfikator typu sprawy (wskaźnik do klucza encji TypeCase)TypeCaseTak
positionNumer pola, z którym związany jest dany parametr, domyślna pozycja na formularzu WWW w konfiguracji pionowej.IntegerTakPole numeryczne z wartościami od 1 do 128 (maksymalna liczba parametrów).

Pola sterujące dla mechanizmów generacji formularzy

Poniżej zostaną wyszczególnione pola, których znaczenie sterujące nie wynika z opisu umieszczonego w tabeli z opisem obiektu. Niektóre akcje generacji są uzupełnieniem dla pól sterujących zdefiniowanych w powiązanej encji ParamDefinition.

isRequired

Informacja o tym czy pole jest wymagane. Jeżeli z ParamDefinition wynika, że pole reprezentuje kontrolkę SELECT (tag HTML <select> ) lub MULTI (tag HTML <select multiple>) na formularzu WWW, a wartość pola przyjmuje false to do listy opcji zostanie dodana pozycja "--- wybierz ---" z pustą wartością.

arg1

Pole reprezentuje uniwersalny argument nr 1. W zależności od tego jakie dane zawarte są w ParamDefinition pole uzyskuje różne znaczenie sterujące:

 • Dla kontrolek SELECT lub MULTI to informacja czy z elementu opcji ma być wyciągana wartość (value), czy nazwa (name). Wartość ‘true’ oznacza pobranie atrybutu ‘value’.
 • Dla kontrolki reprezentującej TEXTAREA, to liczba kolumn (znaków w poziomie).
 • Dla kontrolki reprezentującej prosty input, to jego typ: ‘text’ lub ‘password’
 • Dla kontrolki reprezentującej wprowadzaną datę to javascript’owy format daty np. ‘yyyy MM dd’
 • Dla kontrolki reprezentującej wprowadzaną liczbę to format liczby.
 • Dla kontrolki reprezentującej plik to wartość reprezentująca typ ładowanego pliku. Możliwe wartości to img|doc|xls|pdf|unknown

arg2

Pole reprezentuje uniwersalny argument nr 2. W zależności od tego jakie dane zawarte są w ParamDefinition pole uzyskuje różne znaczenie sterujące:

 • Dla kontrolek SELECT lub MULTI to informacja reprezentująca atrybut ‘size’.
 • Dla kontrolki reprezentującej TEXTAREA, to liczba wierszy (znaków w pionie).
 • Dla kontrolki reprezentującej prosty input, to rozmiar tego pola.
 • Dla kontrolki reprezentującej wprowadzaną datę to położenie ikonki z kalendarzem (wartość ‘left’ – po lewej stronie pola formularza, ‘right’ – po prawej stronie)
 • Dla kontrolki reprezentującej plik to rozmiar pola

arg3

Pole reprezentuje uniwersalny argument nr 3. W zależności od tego jakie dane zawarte są w ParamDefinition pole uzyskuje różne znaczenie sterujące:

 • Dla kontrolek SELECT lub MULTI to informacja czy z listy ma być wyciągana konkatenacja wartości i nazwy (value{separator}name), wartość ‘true’ oznacza, że tak.
 • Dla kontrolki reprezentującej prosty input, to maksymalna liczba znaków.

arg4

Pole reprezentuje uniwersalny argument nr 4. W zależności od tego jakie dane zawarte są w ParamDefinition pole uzyskuje różne znaczenie sterujące:

 • Dla kontrolek reprezentujących dane typ LOB są to dane dotyczące metadanych opisujących ten obiekt (wykorzystywane do prezentacji podglądu obiektu): JSON, ANY, FILE, XML, HTML, TEXT.

arg5

Pole reprezentuje uniwersalny argument nr 5. W zależności od tego jakie dane zawarte są w ParamDefinition pole uzyskuje różne znaczenie sterujące:

 • Dla kontrolek reprezentujących dane typ LOB są to dane mimeType obiektu (wykorzystywane do prezentacji podglądu obiektu:
	public String getDefaultContentType() {
		switch (this) {
		case JSON:
			return "application/json";
		case XML:
			return "application/xml";
		case HTML:
			return "text/html";
		case FILE:
			return "application/octet-stream";
		default:
			return "text/plain";
		}
	}

actions

Lista akcji/funkcji JavaScript przypisanych do pola na formularzu WWW. Zobacz opis encji TypeParamAction.


TypeCode

Warstwy, w których użytyLogic
RodzajEncja
complexTypetypeCode

Kod grupujący różne wersje tego samego typu.

ParametrOpisTypWymaganyDozwolone wartości
nameIdentyfikator (nazwa) statusuStringTak
aliasDo prezentacji na formularzach lub pokazania, że jakiś typ jest pochodną innego typu - najbardziej użyteczne dla kodów opisujących pakiety.StringNie
colorKolor tła. Do prezentacji na formularzach lub listach: kolor prezentowany w postaci heksadecymalnej RGBStringNieKolor HTML w postaci heksadecymalnej RGB np. „ffdecc”
fgcolorKolor napisów. Do prezentacji na formularzach lub listach: kolor prezentowany w postaci heksadecymalnej RGBStringNieKolor HTML w postaci heksadecymalnej RGB np. „010101”
icoSrcDo prezentacji na formularzach lub listach: źródło HTML (dla tagu SRC). Może być prezentowane jako URL lub odpowiedni base64StringNieWskazanie źródła http.
labelDo prezentacji na formularzach. Może być pusty.StringNie
publishVersionWersja zmieniana jest przy każdej aktualizacji - potrzebne do identyfikacji, czy dany wpis został już opublikowany.StringNieWartość generowana
uniqueConstraintParamNameNazwa pola, która zawiera unikalne wartości w ramach danego typuStringNieNazwa pola występująca w zbiorze parametrów reprezentacji typu sprawy.
 • Sławomir Cichy Podaj przykłady wykorzystania pól TypeCode - najlepiej z portalu

TypeKind

Warstwy, w których użytyLogic
RodzajEncja
complexTypeTypeKind

Rodzaj / kategoria typu.

ParametrOpisTypWymaganyDozwolone wartości
nameIdentyfikator (nazwa) rodzajuStringTak
descriptionOpis rodzajuStringTak

SubType

Warstwy, w których użytyLogic
RodzajEncja
complexTypeSubType

Dane dotyczące typu sprawy zależnej oraz pozycji formularza sprawy zależnej na formularzu głównym (sprawy nadrzędnej).

ParametrOpisTypWymaganyDozwolone wartości
idIdentyfikator typu sprawyLongTak
parentTypeIdentyfikator typu sprawyTypeCaseTak
codeKod typuTypeCodeTak
isSearchDataCzy dostępny w wyszukiwaniu?BooleanNie
labelNagłówek prezentacji formularza sprawy zależnej.StringNie
isListCzy sprawy zależne występują jako lista?BooleanNietrue albo false
fieldNameNazwa pola sprawy nadrzędnej, z którym jest powiązany dany formularz sprawy zależnej.StringNie
tooltipPodpowiedź akcji użytkownika przywiązana do pola na formularzu WWWStringNie
updateableCzy formularz (dane) sprawy zależnej są możliwe do zmiany?StringNietrue albo false

TypeParamAction

Warstwy, w których użytyLogic
RodzajEncja
complexTypeTypeParamAction

Zbiór akcji wraz z kodem JavaScript, które powiązane są z polami formularza WWW.

ParametrOpisTypWymaganyDozwolone wartości
idIdentyfikatorLongTak
typeParamWskaźnik na parametr typuTypeParamTak
jsEventNameNazwa zdarzenia JavaScript przywiązana do pola danego typu.StringTakNazwy zdarzeń HTML*
jsFunctionBodyKod JavaScript z implementacją funkcji.LOBTak

*) Listę nazw dostępnych zdarzeń HTML można znaleźć na stronie https://www.w3schools.com/tags/ref_eventattributes.asp


ParamDefinition

Warstwy, w których użytyLogic
RodzajEncja
complexTypeParamDefinition

Encja reprezentująca podstawowe informacje o nazwie pola, jego typie prostym lub złożonym. ParamDefinition jest elementem wielokrotnie wykorzystywanym jako definicja parametru typu sprawy, może występować w wielu różnych typach. Jest predefinicją parametru typu sprawy. Na przykład pole o nazwie ‘name’ może być wykorzystane w wielu różnych typach definiujących obiekt użytkownika, samochód, samolot, komputer.

ParametrOpisTypWymaganyDozwolone wartości
idKlucz główny zawierający nazwę polaParamDefinitionPKTak
descriptionOpis parametruStringNie
alternateNameAlternatywna nazwa parametru.StringNie
recomendedLabelRekomendowany label opisujący daną definicję.StringNie
isLatestVersionCzy to ostatnia wersja definicji pola?BooleanTaktrue albo false
isIndexableCzy pole jest indeksowane w indeksie Lucene, czy możliwym jest wyszukiwanie po tym polu za pomocą mechanizmów Lucene.BooleanNietrue albo false
htmlControlNameNazwa typu kontrolki HTML, pola na formularzu WWW.StringTakWartości reprezentujące obiekt HtmlSupportedControl opisany w dalszej części dokumentu
paramTypeTyp parametru, wartośćStringTakWartości reprezentujące obiekt AttributeType opisany w dalszej części dokumentu.
subTypeInformacja dla typów złożonych oraz jakiego typu jest element.StringNieNazwa typu sprawy (obiektu TypeCase) reprezentującej sprawę zależną przypisaną do pola.
timeToLiveSecondsParametr jest definiowany opcjonalnie i definiuje czas wygaśnięcia ważności pamięci podręcznej atrybutu.LongNieWartość numeryczna
valueDefinitionOpcjonalna definicja wartości parametru (gdy mamy do czynienia z wartościami słownikowymi).StringNie
sourceTypePole opcjonalne dla typów słownikowych - informacja o tym jakiego typu jest definicja wartości.StringNieWartość reprezentująca obiekt SourceType opisany w dalszej części dokumentu
sourceNazwa/definicja źródła, z którego pochodzą dane słownikowe dla pól z wyborem.StringNie
sourceJndiNameOgólnie nazwa JNDI źródła z wyjątkami.StringNie
sourceJ2CNameNazwa wskazująca na tożsamość i hasło użytkowników używanych przez architekturę zabezpieczeń łączy technologicznych Java(TM) 2 Connector.StringNie
presentationUrlPrefixPrefiks URL-a (ścieżki HTTP, HTTPS) jaki jest generowany podczas prezentacji wartości (wartość pola doklejana jest na końcu URL’a).StringNie
complexClassNazwa klasy Java, która reprezentuje złożony obiekt przechowywany w danym polu.StringNie
defaultValueDomyślna wartość pola parametruStringNie
fromDateWażność wersji typu – data od. Parametr wykorzystywany do zawężania wyników wyszukiwania (do zbioru spraw w typach występujących w danym okresie czasowym)CalendarNie
toDateWażność wersji typu – data do, Parametr wykorzystywany do zawężania wyników wyszukiwania (do zbioru spraw w typach występujących w danym okresie czasowym)CalendarNie
isEditableCzy można modyfikować dane pola (obiektu ParamDefinition)BooleanNie‘true’ albo ‘false’
sourceOfObjectNazwa źródła, z którego pochodzi nazwa pola.StringNie
mimeTypeDodatkowa informacja dotycząca mimeType. Wartość uzupełniająca dane dotyczące pola typu LOB, przechowywane w polu ‘knownLobMetadata’StringNieDefinicje mimeType np.: application/json, application/xml, text/html, application/octet-stream, text/plain
knownLobMetadataZnane definicje metadanych dla pól reprezentujących obiekt LOBStringNieWartość reprezentująca obiekt KnownLobMetadata: JSON, ANY, FILE, XML, HTML, TEXT

ParamDefinitionPK

Warstwy, w których użytyLogic
RodzajEncja
complexTypeParamDefinitionPK

Definicja klucza głównego encji ParamDefinition.

Parametr

Opis

Typ

Wymagany

Dozwolone wartości

definitionNameNazwa polaStringTak
versionWersja polaLongTakWartość generowana automatycznie po identyfikacji zmiany definicji parametru

Rozszerzenia definicji pól dla mechanizmów generacji formularzy

Poniżej opisano enumeratory, których dane są zawarte w opisie encji ParamDefinition, a o które oparto reguły budowania kontrolek HTML podczas generacji formularza.

HtmlSupportedControl

Lista wartości mających wpływ na wybór odpowiedniej kontrolki formularza WWW

WartośćOpis
TEXTdługi tekst, prezentowany w TEXTAREA
INTEGERLiczba całkowita. Pole input z walidacją formatu liczby całkowitej
CURRENCYLiczba zmiennoprzecinkowa z dodatkową informacją o walucie (kod waluty np. PLN, USD, GBP itd.)
NUMBERLiczba zmiennoprzecinkowa. Pole input z walidacją formatu liczby całkowitej
STRINGkrótki tekst, prezentowany w zwykłym polu INPUT TYPE="text"
CHECKtyp prezentowany jako pole CHECKBOX
RADIOTyp prezentowany jako pole RADIO
DATETyp daty, pole z datePicker
URLPole tekstowe, do którego można wprowadzić odnośnik.
FILEPole tekstowe, do którego można wprowadzić położenie lokalnego (na stacji roboczej) pliku.
SELECTLista rozwijalna z pojedynczym wyborem, ale można zrobić z niego pole z wieloma wyborami poprzez ustawienie odpowiedniej wartości.
MULTILista rozwijalna z możliwością wyboru wielu wartości
GROUPEDSELECTLista rozwijalna z pojedynczym wyborem, z tym, ze na liście prezentowane są pogrupowane pary nazwa-wartość
GROUPEDMULTILista rozwijalna z możliwością wyboru wielu wartości, z tym, ze na liście prezentowane są pogrupowane pary nazwa-wartość, ale można zrobić z niego pole z wieloma wyborami poprzez ustawienie odpowiedniej wartości.
LOVSELECTPole z listą rozwijalną, z pojedynczym wyborem, ale lista jest prezentowana w osobnym oknie (LOV - List OF Values)
LOVMULTIPole z listą rozwijalną, z możliwością wyboru wielu wartości, ale lista jest prezentowana w osobnym oknie (LOV - List OF Values), ale można zrobić z niego pole z wieloma wyborami poprzez ustawienie odpowiedniej wartości.
GROUPEDLOVSELECTPole z listą rozwijalną, z pojedynczym wyborem, ale lista jest prezentowana w osobnym oknie (LOV - List OF Values), z tym, ze na liście prezentowane są pogrupowane pary nazwa-wartość, ale można zrobić z niego pole z wieloma wyborami poprzez ustawienie odpowiedniej wartości.
GROUPEDLOVMULTIPole z listą rozwijalną, z możliwością wyboru wielu wartości, ale lista jest prezentowana w osobnym oknie (LOV - List OF Values), z tym, ze na liście prezentowane są pogrupowane pary nazwa-wartość
SUBFORMObsługa pod formularzy, dla spraw zależnych {AttributeType#SUBCASE}
SUBTABLEObsługa list/tablic, dla list spraw zależnych {AttributeType#SUBCASE}

AttributeType

Lista wartości mających typ danych odpowiedniej kontrolki formularza WWW

WartośćNazwa TypuImplementacja JavaOpis
BOOLEANBooleanjava.lang.BooleanLista wartości odpowiadających prawdzie i fałszowi;
BOOLEAN_INTEGERBooleanIntegerjava.lang.IntegerLista wartości odpowiadających prawdzie i fałszowi z wartością liczbową;
TEXTTextjava.lang.StringTekst długi - znaki (słowa, zdania itp.);
STRINGStringjava.lang.StringTekst krótki - znaki (słowo, zdanie itp.)
PASSWORDPasswordjava.lang.Stringkrótki tekst, prezentowany w zwykłym polu z maską zasłaniającą wprowadzaną wartość
NUMBERNumberjava.lang.DoubleLiczba zmiennoprzecinkowa; #########0.####
DECIMALDecimaljava.lang.DoubleLiczba zmiennoprzecinkowa;#########0.####
DOUBLEDoublejava.lang.DoubleLiczba zmiennoprzecinkowa;#########0.####
FLOATFloatjava.lang.FloatLiczba zmiennoprzecinkowa;#########0.####
CURRENCYCurrencypro.ibpm.mercury.attrs.javax.CurrencyValueLiczba w formacie waluty, z dwoma miejscami po przecinku; #########0.##
INTEGERIntegerjava.lang.LongLiczba całkowita
DATEDatepro.ibpm.mercury.attrs.javax.DateInStringData prosta w formacie 'DD-MM-YYYY'
DATE_LONGDateLongpro.ibpm.mercury.attrs.javax.DateInStringData z czasem (godziną) w formacie 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'
TIMETimepro.ibpm.mercury.attrs.javax.DateInStringData z czasem (godziną) w formacie 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'
URLURLpro.ibpm.mercury.attrs.javax.URLValueAdres HTTP
SELECTn/ajava.util.CollectionAtrybut z przechowujący listy. Pole wielowartościowe.
COMPLEXn/ajava.lang.ObjectTyp złożony, dla pola takiego typu będzie generowana formatka oparta o dane zdefiniowane w obiekcie spełniającym interfejs {@link ComplexValue}. Typ złożony może być obsługiwany również przez kontrolkę HTML typu SELECT - wtedy ‘value’ zawiera odpowiednio przygotowaną postać reprezentującą wartość (na podstawie metody {@link ComplexValue#encode(Object, String, String)})
LOBLobjava.lang.StringLarge object
SUBCASEn/ajava.lang.Objectsprawa zależna
JSON_NVPJSONNameValuePairpro.ibpm.mercury.attrs.sub.JSONNameValuePairSubTypePodtyp reprezentujący obiekt JSON z polami name oraz value (@Deprecated, obecnie NameValuePair)
NVPNameValuePairpro.ibpm.mercury.attrs.sub.NameValuePairSubTypePodtyp reprezentujący obiekt z polami name oraz value
ENTRYEntrypro.ibpm.mercury.attrs.sub.EntrySubTypePodtyp reprezentujący obiekt Entry z polami key oraz value
MAPMappro.ibpm.mercury.attrs.sub.MapSubTypePodtyp reprezentujący listę obiektów typu Entry
ANYANYpro.ibpm.mercury.attrs.sub.AnySubTypePodtyp reprezentujący dowolny obiekt

SourceType

Typy źródeł danych dla kontrolek z listami rozwijalnymi formularza WWW (pochodzenie danych słownikowych wartości pola)

WartośćOpis
JSONSformatowana w postaci JSON lista w polu ‘valueDefinition’ encji ParamDefinition.
QUERYZapytanie SQL w polu ‘valueDefinition’ encji ParamDefinition. JNDI źródła danych powinno być w polu ‘sourceJndiName’ albo JDBC URL w polu ‘source’
LOCALDAOwykorzystanie klas lokalnego DAO (nazwa klasy DAO będzie budowana na podstawie nazwy parametru (ParamDefinition)
JNDI_RESOURCEW polu w polu ‘valueDefinition’ encji ParamDefinition jest ścieżka pośrednia prowadząca do listy elementów zdefiniowanych jako plik, a polu w polu SOURCE jest URL kierujący do strony z odpowiednim formatem XML lub JSON - wykorzystanie protokołu HTTP/HTTPS
WEBW polu w polu ‘valueDefinition’ encji ParamDefinition jest ścieżka pośrednia prowadząca do chronionej listy elementów zdefiniowanych jako plik, a w SOURCE jest URL kierujący do strony z odpowiednim formatem XML lub JSON - wykorzystanie protokołów HTTP i HTTPS. Strona serwera, na której znajdują się dane zabezpieczona jest mechanizmem FORM
HTTPW polu w polu ‘valueDefinition’ encji ParamDefinition jest ścieżka pośrednia prowadząca do chronionej listy elementów zdefiniowanych jako plik, a w SOURCE jest URL kierujący do strony z odpowiednim formatem XML lub JSON - wykorzystanie protokołów HTTP i HTTPS. Strona nie jest zabezpieczona, lub zabezpieczona jest mechanizmem BASIC, OAuth.
FILEW polu w polu ‘valueDefinition’ encji ParamDefinition jest ścieżka pośrednia prowadząca do listy elementów zdefiniowanych jako plik, a polu w polu SOURCE jest URL kierujący do pliku z odpowiednim formatem XML lub JSON
WSW polu w polu ‘valueDefinition’ encji ParamDefinition jest nazwa klasy interpretującej wynik, a polu SOURCE jest adres WebService po protokole HTTPS
DEFAULTDomyślne pochodzenie danych - dla pól typu Integer, Number, Date
SAVEDVALSwartości zapisane w bazie danych w tablicy. Tablica zawiera wiersze z polami nazwy atrybutu oraz zapisanej wartości, a jej dane uzupełniane są wraz z wprowadzanymi, różnymi wartościami pochodzącymi z formularza WWW