Poniżej opis budowania obiektu sprawy jako dowolna definicja XML lub JSON. Postać ta jest wykorzystywana w usługach SOAP (metody z sufiksem 'XML' w nazwie) oraz usługach REST (usługi z sufiksem 'ExtRest').

Na tej stronie:

ANY XML

Warstwy, w których użyty

Business

Rodzaj

Obiekt biznesowy

Interfejs Java

org.w3c.dom.Document

Interfejs DTOorg.w3c.dom.Element

XML reprezentowany reprezentujący dowolną sprawę - wykorzystywany jest w usługach SOAP. Zadaniem systemu Mercury DB (HgDB) jest między innymi automatyczne identyfikowanie typu sprawy. Usługa biznesowa pozwala na zapis sprawy dowolnego typu przedstawionej za pomocą XML’a. 

Niezbędnym elementem reprezentacji obiektu sprawy jest istnienie pola 'mrcCaseHeader', którego typ został opisany w Context i CaseHeader.

Istnieją ograniczenia związane z stosowanym nazewnictwem pól obiektu np. pole w reprezentowanym przez sprawę obiekcie (prostym lub złożonym) nie może nazywać się ‘mrcCaseHeader’. W obiekcie (prostym lub złożonym) reprezentowanym przez sprawę może być maksymalnie 128 pól.

Poniżej prosty przykład argumentu do zapisu dowolnego typu sprawy za pomocą prostego XML’a:

Przykład sprawy
<caseXML>
 <testObjectWithoutAttrs>
 <mrcCaseHeader>
	<typeCode><![CDATA[TestObjectWithoutAttrs]]></typeCode>
	<status><![CDATA[A]]></status>
	<storeId><![CDATA[2003]]></storeId>
	<className><![CDATA[TestObjectWithoutAttrs]]></className>
	<dirty><![CDATA[true]]></dirty>
	<pkPropertyName><![CDATA[name]]></pkPropertyName>
 </mrcCaseHeader>
 <status><![CDATA[Aktywny]]></status>
 <name><![CDATA[Mistrz]]></name>
 </testObjectWithoutAttrs>
</caseXML>

W pokazanym przykładzie przesyłamy sprawę o następujących właściwościach:

 • Kod typu sprawy to: TestObjectWithoutAttrs
 • Nazwa typu sprawy to: TestObjectWithoutAttrs
 • Sprawa zostanie przypisana do magazynu o identyfikatorze ‘2003’
 • Sprawa ma zdefiniowane pole unikalne o nazwie ‘name’
 • Sprawa reprezentuje obiekt prosty typu nazwanego jako ‘TestObjectWithoutAttrs ‘ ma dwa pola o nazwach:
  • status (wartość pola ‘Aktywny’)
  • name (wartość pola ‘Mistrz’)

W wyniku wywołania usługi zapisującej otrzymamy przykładową reprezentację XML sprawy:

Przykład sprawy
<variable type="TestObjectWithoutAttrs">
  <mrcCaseHeader type="MrcCaseHeader" version="3">
   <caseId type="Integer">5012</caseId>
   <groupId type="Integer">2507</groupId>
   <typeId type="Integer">3008</typeId>
   <typeCode type="String">TestObjectWithoutAttrs</typeCode>
   <status type="String">A</status>
   <piervousVersionId type="Integer">4511</piervousVersionId>
   <priceValue type="Decimal">1000.0</priceValue>
   <storeCount type="Integer">1</storeCount>
   <storeId type="Integer">2003</storeId>
   <createDate isEncoded="false" type="Date">2017/06/26 17:34:09.150 CEST</createDate>
   <createdBy type="String">mateusz</createdBy>
   <lastModifyDate isEncoded="false" type="Date">2017/06/26 17:34:09.150 CEST</lastModifyDate>
   <lastModifiedBy type="String">mateusz</lastModifiedBy>
   <modifyComment type="String">SOAP request</modifyComment>
   <createdByRoleName type="String">CKBPM-Team</createdByRoleName>
   <lastModifiedByRoleName type="String">CKBPM-Team</lastModifiedByRoleName>
   <className type="String">TestObjectWithoutAttrs</className>
   <version type="String">3</version>
   <dirty type="Boolean">false</dirty>
   <pkPropertyName type="String">name</pkPropertyName>
  </mrcCaseHeader>
  <status id="1" isEncoded="false" position="1" type="String" version="1">Aktywny</status>
  <name id="2" isEncoded="false" position="2" type="String" version="1">Mistrz</name>
</variable>

Aby doprecyzować (podpowiedzieć) mechanizmom identyfikacji typu spraw, jakiego typu są poszczególne pola, rekomenduje się dodanie odpowiednich atrybutów do tag’ów XML:

AtrybutOpisTypWymaganyDozwolone wartości
nameNazwa pola (nazwa definicji pola). Jeżeli atrybut jest pusty wartość ta pobrana zostanie z nazwy tag’a XML. Reprezentacja pola ‘definitionName’ w kluczu złożonym ParamDefinitionPK encji ParamDefinition.StringNie
versionWersja definicji parametru składowana w bazie Mercury DB. Reprezentacja pola ‘version’ w kluczu złożonym ParamDefinitionPK encji ParamDefinition.StringNieReprezentacja pola typu Integer. Wartości liczb całkowitych większych od zera
labelRekomendowana etykieta pola prezentowana w wygenerowanym formularzu edycji (modyfikacji) sprawy. Jeżeli atrybut będzie pusty, etykieta przyjmie nazwę pola. Reprezentacja pola ‘recomendedLabel’ encji ParamDefinition.StringNie
idIdentyfikator XML pola. Pole pozwalające na identyfikację pól o tych samych nazwach (tag’ach) w przesyłanym XML – nie dotyczy elementów list (kolekcji). Jeżeli nie zostanie podane, pole przyjmie wartość pozycji pola w XML. Reprezentacja pola ‘xmlId’ w encji TypeParam.StringNie
isRequiredCzy pole ma być zidentyfikowane jako pole wymagane podczas późniejszej edycji – pole na potrzeby nie tylko generacji formularzy edycji danych sprawy danego typu. Reprezentacja pola ‘isRequired’ w encji TypeParam.StringNieReprezentacja pola Boolean: „true” lub „false”
updateableCzy pole może być aktualizowane/zmieniane? Reprezentacja pola ‘updateable’ w encji TypeParam.StringNie

READWRITEREADONLY, 
ONCREATE, ONCREATEVISIBLE, OTHER

isEncodedCzy pole jest zakodowane do postaci przechowywanej w bazie Mercury. Jeżeli pole ma wartość ostawioną na „false” oznacza, że wartość jest wartością prezentacyjną. Prosty przykład. Wartość pola typu Date w bazie Mercury jest przechowywana jako liczba milisekund. Jeżeli isEncoded=”true” to zostanie przesłana liczba, jeżeli isEncoded=”false”, to data sformatowana zgodnie z zadanym formatem w kontekście akcji.StringTak, jeżeli chcemy przesłać wartości, które wymagają dekodowania np. dla pól typu Date, Currency, Lob.Reprezentacja pola Boolean: „true” lub „false”
positionAtrybut w XML definiujący pozycję pola. Reprezentacja pola ‘position’ w kluczu głównym TypeParamPK encji TypeParam.StringNieReprezentacja pola typu Integer. Wartości liczb całkowitych [1..128]
typeNazwa typu pola sprawy. Odpowiednik pola „subType” w encji ParamDefinition. Dla typów pól, które są listą elementów, do nazwy typu rekomenduje się doklejenie sufiksu ‘[]’ np. Date[],TestUser[] itp. jednoznacznie wskazującego na to, że parametr jest listą.String

Rekomendowany

Dla typów reprezentujących obiekty złożone to nazwy ich nazwy np. TestUser. Dla zdefiniowania typów prostych system jednoznacznie identyfikuje typy proste o nazwach: Boolean, BooleanInteger, Text, String, Password, Number, Decimal, Currency, Integer, Date, DateLong, Time, Image, Document, URL, Lob, JSONNameValuePair. W przeciwnym razie nastąpi próba przekształcenia pola do typu String, a dla list (nazwa z sufiksem ‘[]’) do pola typu Lob

Przykład zdefiniowania XML dla sprawy TestRole

Poniżej przykład zdefiniowania XML wraz ze wskazówkami w tag’ach dla omawianego wcześniej obiektu prostego o nazwie TestRole:

Przykład sprawy TestRole
<role>
 <mrcCaseHeader type="TestRole">
 <groupId type="Integer"><![CDATA[2003]]></groupId>
 <typeCode type="String"><![CDATA[TestRole]]></typeCode>
 <status type="String"><![CDATA[A]]></status>
 <priceValue type="Decimal"><![CDATA[1000.0]]></priceValue>
 <storeCount type="Integer"><![CDATA[1]]></storeCount>
 <storeId type="Integer"><![CDATA[2003]]></storeId>
 <className type="String"><![CDATA[TestRole]]></className>
 <version type="String"><![CDATA[1]]></version>
 <dirty type="Boolean"><![CDATA[true]]></dirty>
 <pkPropertyName type="String"><![CDATA[name]]></pkPropertyName>
 </mrcCaseHeader>
 <status id="1" label="Status roli" type="String"><![CDATA[Aktywny]]></status>
 <name id="1" label="Nazwa roli" type="String"><![CDATA[Mistrz]]></name>
 <priv id="2" label="Uprawnienia do panelu administracji" type="String"><![CDATA[RW]]></priv>
 <priv id="3" label="Uprawnienia do portalu" type="String"><![CDATA[RO]]></priv>
 <users id="4" label="Lista uprawnionych" type="String[]">
  <item><![CDATA[slawas]]></item>
  <item><![CDATA[ttesteusz]]></item>
 </users>
</role>

Zwróćmy uwagę na dodatkowe dane przesłane do systemu Mercury DB (HgDB):

 • Zdefiniowane etykiety dla poszczególnych pól (atrybut ‘label’)
 • Zdefiniowane identyfikatory XML (atrybut ‘id’) dla pól o tych samych nazwach (w tym przypadku pole ‘priv’)
 • Zdefiniowane atrybuty opisujące typy poszczególnych pól.

ANY JSON

Warstwy, w których użyty

Business

Rodzaj

Obiekt biznesowy

Implementacja Java

org.mercury.json.JSONObject

Abstrakcja DTOcom.fasterxml.jackson.databind.JsonNode

JSON reprezentowany reprezentujący dowolną sprawę - wykorzystywany jest w usługach REST. Niezbędnym elementem reprezentacji obiektu sprawy jest istnienie pola 'mrcCaseHeader', którego typ został opisany w Context i CaseHeader.

Zwróćmy uwagę, że format JSON jest znacznie uboższy do formatu XML. Ma to swoją zaletę, bo przesyłamy znacznie mniej danych. Ma to też wadę że nie możemy przesłać zbyt wiele informacji na temat zdefiniowanego typu. 

Poniżej prosty przykład argumentu do zapisu dowolnego typu sprawy za pomocą prostego JSON’a:

Przykład sprawy
 {
	"mrcCaseHeader": {
		"caseId": 783695,
		"groupId": 300042,
		"typeId": 3509,
		"typeCode": "SlawasTestObj",
		"status": "A",
		"rootVersionId": 783695,
		"priceValue": 0,
		"storeCount": 1,
		"storeId": 1505,
		"createDate": "12-01-2019 03:14:12 +01:00",
		"createdBy": "slawas",
		"lastModifyDate": "12-01-2019 03:14:12 +01:00",
		"lastModifiedBy": "slawas",
		"modifyComment": "SOAP request",
		"createdByRoleName": "CKBPM-Team",
		"lastModifiedByRoleName": "CKBPM-Team",
		"className": "SlawasTestObj",
		"version": "1",
		"dirty": false,
		"pkPropertyName": "name"
	},
	"status": "Aktywny",
	"name": "aatest",
	"priv": "RO",
	"users": [
		"slawa1233",
		"slawas2",
		"slawas3",
		"slawas4",
		"ttest2345"
	]
}